PAPRYKARZ 2022

 

 

 

REGULAMIN FESTIWALU

 

1. Organizatorem  X Festiwalu Modelarskiego „Paprykarz 2022” w Szczecinie jest:

 – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie –

   współorganizatorzy:

  –  IPMS Polska
  – TECHNOPARK POMERANIA w Szczecinie
  – Nieformalna grupa SZCZECIŃSKI PAPRYKARZ MODELARSKI

2. TERMIN I MIEJSCE
    01 – 02.10.2022, Technopark Pomerania  w Szczecinie, ulica Cyfrowa 4 i 6 .


3. CELE I ZADANIA FESTIWALU
– Promocja Województwa Zachodniopomorskiego i miasta Szczecin;
– Popularyzacja modelarstwa wśród młodzieży;
– Pobudzenie zainteresowanie historią;
– Kształtowanie wyobraźni przestrzennej i umiejętności manualnych;
– Wymiana doświadczeń pomiędzy modelarzami oraz integracja środowiska modelarskiego z różnych regionów kraju i zagranicy.

4. Festiwal ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć modelarze indywidualni, zrzeszenia, modelarnie oraz kluby z kraju jak i zagranicy. Liczba modeli oraz wiek  uczestników są nieograniczone.

5. POSTANOWIENIA REGULAMINOWE
Festiwal obejmuje rywalizację w następujących obszarach:
– modele plastikowe;
– modele kartonowe; (bez podziału na waloryzowane i standard)
– modele FREESTYLE
Modele FREESTYLE to modele dowolnych rzeczywistych obiektów, maszyn, urządzeń, środków lokomocji, wykonane od podstaw z dowolnych materiałów.

6. W ramach festiwalu odbędą się także :
– Część tematyczna modeli plastikowych – Polskie siły zbrojne 1918-2022„. (oddzielny regulamin)
– Część tematyczna dla modeli kartonowych p.t. Polskie siły zbrojne 1918-2022″ (oddzielny regulamin)

W częściach tematycznych mogą startować modele sprzętu jaki był używany przez Wojsko Polskie  w podanych ramach czasowych

7. Grupy wiekowe:
junior (J) – 0 – 18 lat (urodzony w 2004 i latach następnych)
senior (S) – powyżej 18 lat (urodzony przed 2004)

8. Do festiwalu mogą być zgłaszane modele wykonane z kartonu i z plastiku, oraz z innych materiałów. Zgłoszony model musi być wykonany własnoręcznie przez modelarza. W przypadku wątpliwości co do autorstwa zgłaszanego modelu organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyjaśnienia ich z modelarzem i wydania decyzji o ewentualnym wykluczeniu modelu z rywalizacji.

9. W festiwalu nie mogą brać udziału modele które zdobyły wyróżnienia na poprzednich edycjach PAPRYKARZA. Modele które zdobyły na poprzednich edycjach PAPRYKARZA wyróżnienia mogą być prezentowane jedynie w charakterze wystawowym  na oddzielnej ekspozycji razem z modelami organizatorów.

10. Każdy z uczestników może zgłosić dowolną liczbę modeli. W klasyfikacji ogólnej będzie
uwzględniany jedynie najlepszy model uczestnika w danej klasie. Modele w każdej klasie zostaną ocenione w przypadku zgłoszenia modeli przez co najmniej 3 różnych modelarzy. W przypadku zbyt małej ilości (poniżej 3) wystawionych modeli w klasie, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do łączenia klas lub przesuwania modeli do klas/kategorii słabiej obsadzonych oraz do podjęcia decyzji o nie rozegraniu danej klasy. Zgłoszenie modelu oznacza akceptację regulaminu festiwalu PAPRYKARZ 2022

11. Komisje sędziowskie mają prawo przesunięcia do właściwej klasy lub kategorii modeli zgłoszonych przez modelarzy błędnie. Decyzja sędziów jest ostateczna i nie podlega zażaleniu.

12. Modele zgłoszone do rywalizacji oceniają komisje sędziowskie powołane przez organizatorów FESTIWALU PAPRYKARZ 2022. Ocena modeli w części festiwalowej odbywać się będzie na zasadzie „podoba się lub nie”. Komisje przy ocenie biorą pod uwagę estetykę , stopień trudności i dokładność wykonania modeli.

W części tematycznej modele będą oceniane na podstawie oddzielnego regulaminu.


13. KLASY FESTIWALOWE

MODELE KARTONOWE

 • (KS1) Samoloty śmigłowe jednosilnikowe – (junior/senior)
 • (KS2) Samoloty śmigłowe wielosilnikowe – (junior/senior)
 • (KS3) Samoloty odrzutowe i szybowce – (junior/senior)
 • (KH) Helikoptery – (junior/senior)
 • (KO1) Okręty i statki  do 65cm – (junior/senior)
 • (KO2) Okręty i statki powyżej 65cm – (junior/senior)
 • (KO3) Okręty podwodne i flota rzeczna (junior/senior)
 • (KO4) – Okręty i statki do linii wodnej (junior/senior)
 • (KZ) Żaglowce – (junior/senior)
 • (KPK) Pojazdy wojskowe kołowe – (junior/senior)
 • (KPG) Pojazdy wojskowe gąsienicowe – (junior/senior)
 • (KPC) Pojazdy cywilne – (junior/senior)
 • (KA) Artyleria (junior/senior)
 • (KB) Budowle – (junior/senior)
 • (KPsz) Pojazdy szynowe – (junior/senior)
 • (KPKiF) Pojazdy kosmiczne i fantazyjne – (junior/senior)
 • (KD) Dioramy – (junior/senior)
 • (KF) Figurki – (junior/senior)
 • (WTF) Wszystko inne co nas mile zaskoczy (Inne) (junior/senior)

 

MODELE PLASTIKOWE

 • (Pkk) kolekcje modeli – (min. 3 modele powiązane tematycznie) – (klasa łączona)
 • (PS0m) samoloty do 1921 skala 1/72 i 1/144 (klasa łączona)
 • (PS0s) samoloty do 1921 skala 1/48 (klasa łączona)
 • (PS0d) samoloty do 1921 skala 1/32 (klasa łaczona)
 • (PS1m) Samoloty wojskowe śmigłowe skala 1/72 i 1/144(junior/senior)
 • (PS1s) Samoloty wojskowe śmigłowe skala 1/48 (junior/senior)
 • (PS1d) Samoloty wojskowe śmigłowe skala 1/32 i 1/24 (junior/senior)
 • (PS2m) Samoloty wojskowe odrzutowe skala 1/72 i 1/144 (junior/senior)
 • (PS2s) Samoloty wojskowe odrzutowe skala 1/48 (junior/senior)
 • (PS2d) Samoloty wojskowe odrzutowe skala 1/32 i 1/24 (junior/senior)
 • (PSC) Samoloty cywilne – wszystkie skale – kategoria łączona
 • (PG1) Pojazdy wojskowe gąsienicowe skala 1/72 (junior/senior)
 • (PG2) Pojazdy wojskowe gąsienicowe skala 1/35 i 1/48 (junior/senior)
 • (PK1) Pojazdy wojskowe kołowe skala 1/72 (junior/senior)
 • (PK2) Pojazdy wojskowe kołowe skala 1/35 i 1/48 (junior/senior)
 • (PA) Artyleria i urządzenia wojskowe bez napędu wszystkie skale – kat łączona
 • (P16) Pojazdy i urządzenia wojskowe w skali 1/16 (klasa łączona)
 • (PSamO) Cywilne samochody osobowe – (klasa łączona)
 • (PSamC) Cywilne samochody ciężarowe i pojazdy techniczne – (klasa łączona)
 • (PM) Motocykle – (klasa łączona)
 • (PD) Dioramy (junior/senior)
 • (PSTm) Statki i okręty w skali przedziale 1/351 – 1/1000 – (klasa łączona)
 • (PSTd) Statki i okręty w skali w przedziale  1/350 – 1/2 – (klasa łączona)
 • (PSz) Modele szynowe- (klasa łączona)
 • (PMin) Modele inne – (klasa łączona)
 • (F) Figurki  – (klasa łączona)
 • (P) Popiersia – (klasa łączona)


MODELE FREESTYLE

 • (FR) Klasa łączona, bez podziału na skale

14. Wymagania dotyczące dokumentacji:
– w klasie FREESTYLE wymagana jest uproszczona dokumentacja – w postaci planu, rysunku, bądź zdjęcia ukazującego pierwowzór na którym oparto wykonanie modelu.
– do pozostałych klas modeli nie jest wymagana dokumentacja.

15. Opłaty : uczestnicy festiwalu i części tematycznej wnoszą opłatę startową w postaci wykupu cegiełek TPD w wysokości 6 zł od uczestnika za pierwszy model i 4 zł za drugi i po 1zł za każdy następny. Z opłat startowych zwolnieni są juniorzy oraz modelarze i modele nie uczestniczący w rywalizacji (wystawowe)

16. Organizatorzy nie mogą wystawiać modeli do rywalizacji a jedynie w prezentacji wystawowej.


17. W poszczególnych klasach i kategoriach przyznawane będą wyróżnienia równorzędne w ilości od 1 do max. 5, w zależności od ilości modeli w klasie i poziomu ich wykonania. W ramach wyróżnień przewidziane są nagrody w postaci medalu i dyplomu oraz ew. nagrody rzeczowe.


18. Każdy junior niezależnie od uzyskanego wyróżnienia otrzyma dyplom uczestnictwa w festiwalu.

19. Organizatorzy przewidują nagrody specjalne.

20. Organizatorzy nie zapewniają noclegu, a jedynie proponują miejsca noclegowe.

21. Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia modeli oraz Uczestników.

22. Organizatorzy nie zapewniają wyżywienia.

23. Przyjazd uczestników odbywa się na koszt własny.

24. Organizatorzy nie przewidują wysyłki nagród uczestnikom nieobecnym na zamknięciu
festiwalu i wręczeniu nagród.

25. Interpretacja zapisów regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom i jest ostateczna.

 

REGULAMIN festiwalu tematycznego dla modeli kartonowych

p.t. „Polskie siły zbrojne 1918-2022”

 

 • Do festiwalu tematycznego mogą być wystawione modele kartonowe przedstawiające pojazdy, samoloty, okręty lub  inny sprzęt, w każdej skali w jakiej zostały wykonane. Warunkiem udziału w  rywalizacji  jest związek modelu z tematem przewodnim.
 • Warunkiem uczestnictwa w festiwalu tematycznym jest wcześniejsze zgłoszenie modelu (na zasadach opisanych w Regulaminie Ogólnym)
 • Modele festiwalu tematycznego będą podzielone na następujące klasy:

       K1 –  pojazdy

       K2 – okręty

       K3 – samoloty

       K4 – pozostałe (artyleria, dioramy, inne)

 • W każdej z klas zostanie przyznane jedno wyróżnienie.
 • Ocena modeli dokonana będzie przez organizatora i odbywać się będzie na zasadzie „podoba się – nie podoba”.
 • Organizatorzy nie mogą zgłaszać modeli do rywalizacji w ramach Festiwalu Tematycznego
 • Modele biorące udział w Festiwalu Tematycznym nie biorą udziału w rywalizacji ogólnej festiwalu
 • W rywalizacji tematycznej mogą brać udział wszyscy modelarze bez względu na wiek.
 • Ilość modeli wystawionych przez jednego zawodnika jest nieograniczona. W przypadku wystawiania większej ilości modeli przez jednego zawodnika, ocenie podlegać będzie najlepszy z nich w każdej kategorii tematycznej.
 • W Festiwalu Tematycznym mogą brać udział modele nagrodzone w części ogólnofestiwalowej na wcześniejszych edycjach Festiwalu PAPRYKARZ.
 • Nie jest wymagana dokumentacja modelu.
 • Modelarze prezentujący swoje modele w gablotach, mogą być poproszeni o ich demontaż na czas trwania oceny.
 • Uczestnicy wystawy tematycznej dokonują opłat za modele na zasadach wymienionych w Regulaminie Ogólnym Festiwalu.

REGULAMIN festiwalu tematycznego dla modeli plastikowych

p.t. „Polskie siły zbrojne 1918-2022”

 

 • Do festiwalu tematycznego mogą być wystawione modele plastikowe i żywiczne przedstawiające pojazdy, samoloty, okręty lub  inny sprzęt, w każdej skali w jakiej zostały wykonane. Warunkiem udziału w  rywalizacji  jest związek modelu z tematem przewodnim.
 • Warunkiem uczestnictwa w festiwalu tematycznym jest wcześniejsze zgłoszenie modelu (na zasadach opisanych w Regulaminie Ogólnym).
 • Modele festiwalu tematycznego będą podzielone na następujące klasy:

       A1 –  pojazdy i artyleria

       A2 – samoloty

       A3 – okręty

 • W każdej z klas zostaną przyznane po trzy wyróżnienia.
 • Ocena modeli dokonana będzie przez organizatora i odbywać się będzie na zasadzie „podoba się – nie podoba”.
 • Organizatorzy nie mogą zgłaszać modeli do rywalizacji w ramach Festiwalu Tematycznego.
 • Modele biorące udział w Festiwalu Tematycznym nie biorą udziału w rywalizacji ogólnej festiwalu.
 • W rywalizacji tematycznej mogą brać udział wszyscy modelarze bez względu na wiek.
 • Ilość modeli wystawionych przez jednego zawodnika jest nieograniczona. W przypadku wystawiania większej ilości modeli przez jednego zawodnika, ocenie podlegać będzie najlepszy z nich w każdej kategorii tematycznej.
 • W Festiwalu Tematycznym mogą brać udział modele nagrodzone w części ogólnofestiwalowej na wcześniejszych edycjach Festiwalu PAPRYKARZ.
 • Nie jest wymagana dokumentacja modelu.
 • Modelarze prezentujący swoje modele w gablotach, mogą być poproszeni o ich demontaż na czas trwania oceny.
 • Uczestnicy wystawy tematycznej dokonują opłat za modele na zasadach wymienionych w Regulaminie Ogólnym Festiwalu.
 • Pozostałe kwestie niewymienione w Regulaminie Festiwalu Tematycznego, reguluje Regulamin Ogólny Festiwalu PAPRYKARZ 2022.
 • Zgłoszenie modelu do Festiwalu Tematycznego oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.