ZAPRASZAMY MODELARZY i SYMPATYKÓW MODELARSTWA NA FESTIWAL

PAPRYKARZ 2019

REGULAMIN FESTIWALU PAPRYKARZ 2019

1. Organizatorem VIII Festiwalu Modelarskiego „Paprykarz 2019” w Szczecinie jest:

– Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie –

. współorganizatorzy:
IPMS Polska
– Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie
– Nieformalna grupa SZCZECIŃSKI PAPRYKARZ MODELARSKI

2. TERMIN I MIEJSCE

05 – 06.10.2019, Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie, ulica Niemierzyńska18A .

3. CELE I ZADANIA KONKURSU

– Promocja Województwa Zachodniopomorskiego i miasta Szczecin;
– Popularyzacja modelarstwa wśród młodzieży;
– Pobudzenie zainteresowanie historią;
– Kształtowanie wyobraźni przestrzennej i umiejętności manualnych;
– Wymiana doświadczeń pomiędzy modelarzami oraz integracja środowiska modelarskiego z różnych regionów kraju i zagranicy.

4. Festiwal ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć modelarze indywidualni,
zrzeszenia, modelarnie oraz kluby z kraju jak i zagranicy. Liczba modeli oraz wiek
uczestników są nieograniczone.

5. POSTANOWIENIA REGULAMINOWE

Festiwal obejmuje rywalizację w następujących obszarach:
– modele plastikowe;
– modele kartonowe; (bez podziału na waloryzowane i standard)
– modele FREESTYLE
Modele FREESTYLE to modele dowolnych rzeczywistych obiektów, maszyn,
urządzeń, środków lokomocji, wykonane od podstaw z dowolnych materiałów.

6. W ramach festiwalu odbędą się także :
– festiwal tematyczny modeli plastikowych –  (oddzielny regulamin)
– festiwal tematyczny dla modeli kartonowych  – (oddzielny regulamin)

7. Grupy wiekowe:
do 18 lat – junior (J)
– powyżej 18 lat – senior (S)

8. Do festiwalu mogą być zgłaszane modele wykonane z kartonu i z plastiku, oraz z innych
materiałów. Zgłoszony model musi być wykonany własnoręcznie przez modelarza. W
przypadku wątpliwości co do autorstwa zgłaszanego modelu organizatorzy zastrzegają
sobie prawo do wyjaśnienia ich z modelarzem i wydania decyzji o ewentualnym
wykluczeniu modelu z rywalizacji.

9. W festiwalu nie mogą brać udziału modele które zdobyły wyróżnienia na poprzednich
edycjach PAPRYKARZA . Modele które zdobyły na poprzednich edycjach PAPRYKARZA
wyróżnienia mogą być prezentowane jedynie w charakterze wystawowym razem z modelami organizatorów.

10. Każdy z uczestników może zgłosić dowolną liczbę modeli. W klasyfikacji ogólnej będzie
uwzględniany jedynie najlepszy model uczestnika w danej klasie. Modele w każdej klasie zostaną ocenione w przypadku zgłoszenia modeli przez co najmniej 3 różnych modelarzy. W przypadku zbyt małej ilości (poniżej 3) wystawionych modeli w klasie, organizatorzy
zastrzegają sobie prawo do łączenia klas lub przesuwania modeli do klas/kategorii słabiej
obsadzonych oraz do podjęcia decyzji o nie rozegraniu danej klasy. Zgłoszenie modelu oznacza akceptację regulaminu festiwalu PAPRYKARZ 2019

11. Komisje sędziowskie mają prawo przesunięcia do właściwej klasy lub kategorii modeli
zgłoszonych przez modelarzy błędnie. Decyzja sędziów jest ostateczna i nie podlega
zażaleniu ..

12. Modele zgłoszone do rywalizacji oceniają komisje sędziowskie powołane przez
organizatorów FESTIWALU. Ocena modeli w części festiwalowej odbywać się będzie na
zasadzie „podoba się lub nie”. Komisje przy ocenie biorą pod uwagę estetykę , stopień
trudności i dokładność wykonania modeli. W części tematycznej modele będą oceniane na podstawie oddzielnego regulaminu.

13. KLASY FESTIWALOWE

MODELE KARTONOWE

(KS1) Samoloty śmigłowe jednosilnikowe – (junior/senior)
(KS2) Samoloty śmigłowe wielosilnikowe – (junior/senior)
(KS3) Samoloty odrzutowe i szybowce – (junior/senior)
(KH) Helikoptery – (junior/senior)
(KO1) Okręty i statki – (junior/senior)
(KO2) Okręty podwodne i flota rzeczna (junior/senior)
(KZ) Żaglowce – (junior/senior)
(KA) Artyleria – (junior/senior)
(KPK) Pojazdy wojskowe kołowe – (junior/senior)
(KPG) Pojazdy wojskowe gąsienicowe – (junior/senior)
(KPC) Pojazdy cywilne – (junior/senior)
(KB) Budowle – (junior/senior)
(KPsz) Pojazdy szynowe – (junior/senior)
(KPKiF) Pojazdy kosmiczne i fantazyjne – (junior/senior)
(KD) Dioramy – (junior/senior)
(KF) Figurki – (junior/senior)
(WTF) Wszystko inne co nas mile zaskoczy (Inne) (junior/senior)

MODELE PLASTIKOWE
(Pkk) kolekcje modeli – (min. 3 modele powiązane tematycznie)
(PS0m) samoloty do 1921 skala 1/72 (klasa łączona)
(PS0d) samoloty do 1921 skala 1/48 (klasa łączona)
(PS1m) Samoloty wojskowe śmigłowe skala 1/72 (junior/senior)
(PS1s) Samoloty wojskowe śmigłowe skala 1/48 (junior/senior)
(PS1d) Samoloty wojskowe śmigłowe skala 1/32 i 1/24 (junior/senior)
(PS2m) Samoloty wojskowe odrzutowe skala 1/72 (junior/senior)
(PS2s) Samoloty wojskowe odrzutowe skala 1/48 (junior/senior)
(PS2d) Samoloty wojskowe odrzutowe skala 1/32 i 1/24 (junior/senior)
(PSM) Śmigłowce wszystkie skale (junior/senior)
(PSC) Samoloty cywilne wszystkie skale – kategoria łączona
(PG1) Pojazdy wojskowe gąsienicowe skala 1/72 (junior/senior)
(PG2) Pojazdy wojskowe gąsienicowe skala 1/35 i 1/48 (junior/senior)
(PK1) Pojazdy wojskowe kołowe skala 1/72 (junior/senior)
(PK2) Pojazdy wojskowe kołowe skala 1/35 i 1/48 (junior/senior)
(PA) Artyleria i urządzenia wojskowe bez własnego napędu wszystkie skale – kat łączona
(PSamO) Cywilne samochody osobowe – kategoria łączona
(PSamC) Cywilne samochody ciężarowe i pojazdy techniczne – kategoria łączona
(PM) Motocykle – kategoria łączona
(PD) Dioramy (junior/senior)
(PSTm) Statki i okręty w skali ≥ 1/350 np.:(1/600,1/700) – kategoria łączona
(PSTd) Statki i okręty w skali < 1/351 np.:(1/250,1/200) – kategoria łączona
(PSz) Modele szynowe- kategoria łączona
(PMin) Modele inne – kategoria łączona
(FH) Figurki historyczne – kategoria łączona
(FF) Figurki sci-fi/fantasy – kategoria łączona
(PH) Popiersia historyczne- kategoria łączona
(PF) Popiersia sci-fi/fantasy – kategoria łączona

MODELE FREESTYLE
(FR) Klasa łączona, bez podziału na skale

W zależności od ilości zgłoszonych modeli podział na klasy może ulec jeszcze zmianie.

13. Wymagania dotyczące dokumentacji:
– w klasie FREESTYLE wymagana jest uproszczona dokumentacja – w postaci planu,
rysunku, bądź zdjęcia ukazującego pierwowzór na którym oparto wykonanie modelu.
– do pozostałych klas modeli nie jest wymagana dokumentacja.

14. Uczestnicy festiwalu i części konkursowej wnoszą opłatę startową w postaci wykupu cegiełek TPD w wysokości 6 zł od uczestnika za pierwszy model i 4 zł za drugi i po 1zł za każdy następny. Z opłat startowych zwolnieni są juniorzy oraz modelarze i modele nie uczestniczący w rywalizacji (wystawowe)

15. Organizatorzy nie mogą wystawiać modeli do rywalizacji a jedynie w prezentacji wystawowej. W przypadku sędziów zakaz wystawiania modeli        do rywalizacji dotyczy tylko klasy, w której sędziują.

16. W poszczególnych klasach i kategoriach przyznawane będą wyróżnienia równorzędne w ilości od 1 do max. 5, w zależności od ilości modeli w klasie i poziomu ich wykonania. W ramach wyróżnień przewidziane są nagrody w postaci medalu i dyplomu oraz ew. nagrody rzeczowe.

17. Każdy junior niezależnie od uzyskanego wyróżnienia otrzyma dyplom uczestnictwa w festiwalu.
18. Organizatorzy przewidują nagrody specjalne.
19. Organizatorzy nie zapewniają noclegu, a jedynie proponują najlepsze miejsca noclegowe.
20. Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia modeli oraz Uczestników.
21. Organizatorzy nie zapewniają wyżywienia.
22. Przyjazd uczestników odbywa się na koszt własny.
23. Organizatorzy nie przewidują wysyłki nagród uczestnikom nieobecnym na zamknięciu festiwalu i wręczeniu nagród.
24. Interpretacja zapisów regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom i jest ostateczna.

REGULAMIN
Festiwal Tematyczny p.t. „wrzesień ‘39”

• Do Festiwalu tematycznego mogą być wystawione modele plastikowe i żywiczne przedstawiające pojazdy, samoloty, okręty lub inny sprzęt, oraz dioramy, w każdej skali w jakiej zostały wykonane. Warunkiem udziału w rywalizacji jest związek tematyczny z wrześniem 1939.

• Warunkiem uczestnictwa w festiwalu tematycznym jest wcześniejsze zgłoszenie modelu (na zasadach opisanych w Regulaminie Ogólnym)

• Modele Festiwalu Tematycznego będą podzielone na następujące klasy:
A1 – pojazdy
A2 – samoloty
A3 – okręty i statki.
A4 – dioramy

• W każdej z klas zostaną przyznane po trzy wyróżnienia

• Ocena modeli dokonana będzie przez organizatora i odbywać się będzie na zasadzie „podoba się – nie podoba”.

• Organizatorzy nie mogą zgłaszać modeli do rywalizacji w ramach Festiwalu Tematycznego

• Modele biorące udział w Festiwalu Tematycznym nie biorą udziału w rywalizacji ogólnej festiwalu

• W rywalizacji tematycznej mogą brać udział wszyscy modelarze bez względu na wiek.

• Ilość modeli wystawionych przez jednego zawodnika jest nieograniczona. W przypadku wystawiania większej ilości modeli przez jednego zawodnika, ocenie podlegać będzie najlepszy z nich w każdej kategorii tematycznej.

• W Festiwalu Tematycznym mogą brać udział modele nagrodzone w części ogólnofestiwalowej na wcześniejszych edycjach Festiwalu PAPRYKARZ.

• Nie jest wymagana dokumentacja modelu.

• Modelarze prezentujący swoje modele w gablotach, mogą być poproszeni o ich demontaż na czas trwania oceny.

• Uczestnicy wystawy tematycznej dokonują opłat za modele na zasadach wymienionych w Regulaminie Ogólnym Festiwalu.

• Pozostałe kwestie niewymienione w Regulaminie Festiwalu Tematycznego, reguluje Regulamin Ogólny Festiwalu PAPRYKARZ 2019

• Zgłoszenie modelu do Festiwalu Tematycznego oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu

REGULAMIN
Konkurs tematyczny – modele kartonowe

W latach 2019 0 2025 w ramach wystawy Paprykarz odbędzie się seria konkursów tematycznych których motywem przewodnim będą poszczególne lata zmagań na wszystkich frontach II Wojny Światowej.

I tak oto mamy przyjemność przedstawić zakres tematyczny i warunki uczestnictwa w pierwszej z cyklu wystaw.

1939

W konkursie tym biorą udział modele uzbrojenia w oryginalnym malowaniu z wymienionego roku lub przemalowane na wskazany okres.
Podstawą do uczestnictwa jest poświadczenie zgodności wskazanego roku z modelem, przez udostępnienie ksera okładki z zawartą przez wydawcę informacją co do okresu na jaki jest przedstawiony model, lub przez dołączenie ksero dokumentacji historycznej, która w przypadku braku danych w modelu lub jego modyfikacji potwierdzi zgodność

W edycji pierwszej 1939 rok, wezmą udział modele z następujących teatrów działań:

  1. Wojna na dalekim wschodzie – Strony: Chiny, Rosja, Japonia
    Bitwa nad Chałchin-Goł
  2. Kampania wrześniowa ( pełna ) – Strony: Polska, Niemcy, Rosja
  3. Wojna na zachodzie – Strony: Francja, Niemcy
    Ofensywa w Saarze
  4. Wojna zimowa – Strony: Finlandia, Rosja

Konkurs obejmuje modele okrętów, samolotów, pojazdów i artylerii.

B1 – okręty
B2 – samoloty
B3 – pojazdy
B4 – artyleria

Do konkursu tematycznego przewidziany jest osobny regulamin, nagrody i dyplomy.
Więcej informacji już w najbliższym czasie, bądźcie z nami i śledźcie naszą stronę.
Wszystkich stałych bywalców i nowych modelarzy serdecznie zapraszamy do udziału, spotkania się  i wspólnego biesiadowania.

UWAGA!!!

W nowej edycji wystaw tematycznych dozwolony jest udział modeli wystawianych w Szczecinie w latach ubiegłych!!!