PAPRYKARZ 2024

 

 

 

REGULAMIN FESTIWALU PAPRYKARZ 2024

REGULATIONS OF THE PAPRYKARZ FESTIVAL 2024

REGELUNG DES PAPRYKARZ FESTIVALS 2024

 

  1. Organizatorem XII Festiwalu Modelarskiego „Paprykarz 2024” w Szczecinie jest:
   – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie
   – TECHNOPARK POMERANIA w Szczecinie
   – IPMS Polska
   – Nieformalna grupa SZCZECIŃSKI PAPRYKARZ MODELARSKI
  2. TERMIN I MIEJSCE
   05 – 06.10.2024, Technopark Pomerania  w Szczecinie, ulica Cyfrowa 4 i 6 .
  3. CELE I ZADANIA FESTIWALU
   – Promocja Województwa Zachodniopomorskiego i miasta Szczecin;
   – Popularyzacja modelarstwa wśród młodzieży;
   – Pobudzenie zainteresowanie historią;
   – Kształtowanie wyobraźni przestrzennej i umiejętności manualnych;
   – Wymiana doświadczeń pomiędzy modelarzami oraz integracja środowiska modelarskiego z różnych regionów kraju i zagranicy.
  4. Festiwal ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć modelarze indywidualni,
   zrzeszenia, modelarnie oraz kluby z kraju jak i zagranicy. Liczba modeli oraz wiek
   uczestników są nieograniczone.
  5. POSTANOWIENIA REGULAMINOWE
   Festiwal obejmuje rywalizację w następujących obszarach:
   – modele plastikowe;
   – modele kartonowe; (bez podziału na waloryzowane i standard)
   – modele FREESTYLE
   Modele FREESTYLE to modele dowolnych rzeczywistych obiektów, maszyn,
   urządzeń, środków lokomocji, wykonane od podstaw z dowolnych materiałów.
  6. W ramach festiwalu odbędzie się także :
   – Część tematyczna dla modeli kartonowych p.t. „okręty parowe do 1920r.” (oddzielny regulamin). Modele startujące w częściach tematycznych nie biorą udziału w ocenie festiwalu ogólnego.
  7. Grupy wiekowe:
   junior (J) – 0 – 18 lat (urodzony w 2006 i latach następnych)
   senior (S) – powyżej 18 lat (urodzony przed 2006)
  8. Do festiwalu mogą być zgłaszane modele wykonane z kartonu i z plastiku, oraz z innych
   materiałów. Zgłoszony model musi być wykonany własnoręcznie przez modelarza. W
   przypadku wątpliwości co do autorstwa zgłaszanego modelu organizatorzy zastrzegają
   sobie prawo do wyjaśnienia ich z modelarzem i wydania decyzji o ewentualnym
   wykluczeniu modelu z rywalizacji.
  9. W festiwalu nie mogą brać udziału modele które zdobyły wyróżnienia na poprzednich
   edycjach PAPRYKARZA. Modele które zdobyły wyróżnienia na poprzednich edycjach PAPRYKARZA
   mogą być prezentowane jedynie w charakterze wystawowym na oddzielnej ekspozycji razem z modelami organizatorów.
  10. Każdy z uczestników może zgłosić dowolną liczbę modeli. W klasyfikacji ogólnej będzie
   uwzględniany jedynie najlepszy model uczestnika w danej klasie. Modele w każdej klasie zostaną ocenione w przypadku zgłoszenia modeli przez co najmniej 3 różnych modelarzy. W przypadku zbyt małej ilości (poniżej 3) wystawionych modeli w klasie, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do łączenia klas lub przesuwania modeli do klas/kategorii słabiej obsadzonych lub do podjęcia decyzji o nie rozegraniu danej klasy. Zgłoszenie modelu oznacza akceptację regulaminu festiwalu PAPRYKARZ 2024
  11. Komisje sędziowskie mają prawo przesunięcia do właściwej klasy lub kategorii modeli
   zgłoszonych przez modelarzy błędnie. Decyzja sędziów jest ostateczna i nie podlega zażaleniu.
  12. Modele zgłoszone do rywalizacji oceniają komisje sędziowskie powołane przez
   organizatorów FESTIWALU PAPRYKARZ 2024. Ocena modeli w części festiwalowej odbywać się będzie na zasadzie „podoba się lub nie”. Komisje przy ocenie biorą pod uwagę estetykę , stopień trudności i dokładność wykonania modeli. W klasie (PZ) oceniana będzie zgodność odwzorowania  modelu ze zdjęciem. W klasie (PWR) oceniane jest  przede wszystkim  wrażenie autentyczności a nie merytoryka  modelu. W części tematycznej modele będą oceniane na podstawie oddzielnego regulaminu.
  13. KLASY FESTIWALOWE

   MODELE KARTONOWE

   (KS1) Samoloty śmigłowe jednosilnikowe – (junior/senior)
   (KS2) Samoloty śmigłowe wielosilnikowe – (junior/senior)
   (KS3) Samoloty odrzutowe i szybowce – (junior/senior)
   (KH) Helikoptery – (junior/senior)
   (KO1) Okręty i statki  do 65cm – (junior/senior)
   (KO2) Okręty i statki powyżej 65cm – (junior/senior)
   (KO3) Okręty podwodne i flota rzeczna (junior/senior)
   (KO4) – Okręty i statki do linii wodnej (junior/senior)
   (KZ) Żaglowce – (junior/senior)
   (KPK) Pojazdy wojskowe kołowe – (junior/senior)
   (KPG) Pojazdy wojskowe gąsienicowe – (junior/senior)
   (KPC) Pojazdy cywilne – (junior/senior)
   (KA) Artyleria (junior/senior)
   (KB) Budowle – (junior/senior)
   (KPsz) Pojazdy szynowe – (junior/senior)
   (KPKiF) Pojazdy kosmiczne i fantazyjne – (junior/senior)
   (KD) Dioramy – (junior/senior)
   (KF) Figurki – (junior/senior)
   (WTF) Wszystko inne co nas mile zaskoczy (Inne) (junior/senior)


   MODELE PLASTIKOWE


   (Pkk) kolekcje modeli – (min. 3 modele powiązane tematycznie) – (klasa łączona)
   (PS0m) samoloty do 1921 skala 1/72 i 1/144 (klasa łączona)
   (PS0s) samoloty do 1921 skala 1/48 (klasa łączona)
   (PS0d) samoloty do 1921 skala 1/32 (klasa łączona)
   (PS1m) Samoloty wojskowe śmigłowe po 1921  skala 1/72 i 1/144 (junior/senior)
   (PS1s) Samoloty wojskowe śmigłowe po 1921 skala 1/48 (junior/senior)
   (PS1d) Samoloty wojskowe śmigłowe skala po 1921 1/32 i 1/24 (junior/senior)
   (PS2m) Samoloty wojskowe odrzutowe skala 1/72 (junior/senior)
   (PS2s) Samoloty wojskowe odrzutowe skala 1/48 (junior/senior)
   (PS2d) Samoloty wojskowe odrzutowe skala 1/32 i 1/24 (junior/senior)
   (PSM) Śmigłowce – wszystkie skale (klasa łączona)
   (PSC) Samoloty cywilne – wszystkie skale – (klasa łączona)
   (PG1) Pojazdy wojskowe gąsienicowe skala 1/72 (junior/senior)
   (PG2) Pojazdy wojskowe gąsienicowe skala 1/35 i 1/48 (junior/senior)
   (PK1) Pojazdy wojskowe kołowe skala 1/72 (junior/senior)
   (PK2) Pojazdy wojskowe kołowe skala 1/35 i 1/48 (junior/senior)
   (PA) Artyleria i urządzenia wojskowe bez własnego napędu wszystkie skale – (klasa łączona)
   (P16) Pojazdy i urządzenia wojskowe w skali 1/16 (klasa łączona)
   (PSamO) Cywilne samochody osobowe – (klasa łączona)
   (PSamC) Cywilne samochody ciężarowe i pojazdy techniczne – (klasa łączona)
   (PM) Motocykle – (klasa łączona)
   (PD) Dioramy (junior/senior)
   (PSTm) Statki i okręty w skali   przedziale 1/351 – 1/1000 – (klasa łączona)
   (PSTd) Statki i okręty w skali  w przedziale  1/350 – 1/2 – (klasa łączona)
   (PSz) Modele szynowe- (klasa łączona)
   (PMin) Modele inne – (klasa łączona)
   (F)  Figurki – (klasa łączona)
   (P) Popiersia – (klasa łączona)
   (PZ) modele ze zdjęcia – ( klasa łączona) (modele  w każdej skali, odzwierciedlające  sytuację z fotografii)
   (PWR) wraki – modele pojazdów, samolotów, urządzeń/maszyn lub statków w każdej skali (klasa łączona)
   (FR) MODELE FREESTYLE – Klasa łączona, bez podziału na skale
  14. Wymagania dotyczące dokumentacji:
   w klasie FREESTYLE wymagana jest uproszczona dokumentacja – w postaci planu,
   rysunku, bądź zdjęcia ukazującego pierwowzór na którym oparto wykonanie modelu.
   – do klasy PZ (modele ze zdjęcia) wymagane jest dołączenie fotografii na podstawie której wykonano model. Oceniana będzie wierność odwzorowania zdjęcia w modelu
   – do pozostałych klas modeli nie jest wymagana dokumentacja. W klasie w której jest ona wymagana brak dokumentacji dyskwalifikuje model.
  15. Opłaty : uczestnicy festiwalu i części tematycznej wnoszą opłatę startową w postaci wykupu cegiełek TPD w wysokości 9 zł od uczestnika za pierwszy model i 6 zł za drugi i po 2zł za każdy następny. Z opłat startowych zwolnieni są juniorzy oraz modelarze i modele nie uczestniczący w rywalizacji (wystawowe).
  16. Organizatorzy nie mogą wystawiać modeli do rywalizacji a jedynie w prezentacji wystawowej.
  17. W poszczególnych klasach i kategoriach przyznawane będą wyróżnienia równorzędne w ilości od 1 do max. 5, w zależności od ilości modeli w klasie i poziomu ich wykonania. W ramach wyróżnień przewidziane są nagrody w postaci medalu i dyplomu oraz ew. nagrody rzeczowe.
  18. Każdy junior niezależnie od uzyskanego wyróżnienia otrzyma dyplom uczestnictwa w festiwalu.
  19. Organizatorzy przewidują nagrody specjalne.
  20. Organizatorzy nie zapewniają noclegu, a jedynie proponują miejsca noclegowe.
  21. Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia modeli oraz Uczestników.
  22. Organizatorzy nie zapewniają wyżywienia.
  23. Przyjazd uczestników odbywa się na koszt własny.
  24. Organizatorzy nie przewidują wysyłki nagród uczestnikom nieobecnym na zamknięciu festiwalu i wręczeniu nagród.
  25. Interpretacja zapisów regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom i jest ostateczna.
 1.